Make your own free website on Tripod.com
History
Contact Me
A - B
C - D
E - F
K - L
M - N
O - P
S - T
U - V
Z - W
Family and Relatives
Relatives - Page 1
Lasan Taberd - School
Lasan Taberd Student List
Lasan Taberd - Page 1
Lasan Taberd - Page 2
Lasan Taberd - Page 3
Lasan Taberd - Page 4
Lasan Taberd - Page 5
Lasan Taberd - Page 6
Lasan Taberd - Page 7
Taberd - Class 10 Year 1969
Taberd - Class 11 Year 1970
Taberd - Class 12 Year 1971
Friends - Page 1
Friends - Page 2
Friends - Page 3
Friends - Page 4
Friends - Page 5
Expatiatory
Nang H. Vu - Learn and Fun Home Page

Welcome to Nang Vu - Learn and Fun Home Page.
This site is presented using 32-bits font Tahoma - Unicode supported to display information in Vietnamese. To read properly in Vietnamese or want to know about Unicode for Vietnamese, please refer to Vovisoft site.

Hy vọng các bạn sẽ t́m thấy nơi đây một số chữ viết tắt và phần giải thích sơ lược cho các từ ngữ chuyên môn cần thiết trong ngành Information Technology. Một đôi khi đang đọc xuông sẽ các thông tin hay đang tham khảo các tài kiệu trong ngành IT cho các dự án lập tŕnh hay kỹ thuật, chúng ta bổng dưng khựng lại và rất bực ḿnh do gặp những chữ viết tắt mà không có chú thích ǵ cả làm trở ngại ḍng suy nghĩ hay tư tưởng của chúng ta và nhiều lúc phải bỏ dở nữa chừng để truy t́m các ư nghiă của các chữ viết tắt đó hầu có thể chấm dứt phần tham khảo tài liệu. Do đó, chúng tôi cố gắng sưu tập tới đâu hay tới đó các từ ngữ chuyên môn cũng như phần giải thích để giúp các bạn tham khảo các tài liệu về IT dễ dàng hơn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng trưng bày một số h́nh ảnh về những ngôi trường cũ nơi chúng tôi đă trải qua một thời để quên và một thời để nhớ (và một thời ... phá phách), cùng một số kỷ niệm từ lúc xa xưa tới nay với các bạn bè thân hữu xa gần giúp hồi tưỡng đến khung trời Việt Nam hầu đem lại một vài giây phút thoải mái trong đời sống.

Chúng tôi cũng có tham vọng sắp đặt một vài câu chuyện văn chương hay phiếm luận về văn học nghệ thuật để các bạn giải trí và mong rằng qua đó đem lại một vài niềm vui nho nhỏ làm thăng hoa và phong phú cuộc đời.

powered by lycos
SEARCH:Tripod The Web

You are visitor number:

Enter a City or US Zip: